خدمات تزریق پلاستیک امیران ,ارائه خدمات تزریق پلاستیک تا 1700 تن